Privacyverklaring DBH Diesel Engines BV

Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van DBH Diesel Engines (verder aangeduid met “DBH”) gevestigd aan de Heliotroopring 500 3316 KG te Dordrecht.

Dit is het privacyreglement van de website www.dbhdiesel.com (hierna: “Website“) en geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die DBH in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

DBH respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden
Op de website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals https://www.linkedin.com en https://www.facebook.com. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.  DBH Diesel Engines BV is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke derde websites.

Cookies
Teneinde gebruikers van de website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de website, plaatst DBH kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest DBH informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van hier aangeven hoe de hoe gebruiker de mogelijkheid wordt geboden diens toestemming weer in te trekken, zoals het kunnen uitvinken van de toestemming via de browser instellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

DBH Diesel Engines maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande “soorten cookies”:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke boeken er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

  • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Google Analytics
DBH maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Website en diensten te kunnen analyseren.

Google Analytics cookies geven DBH informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt DBH  om de indeling van de Website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.

Social media
Op de Website zijn zogenaamde socialmedia knoppen opgenomen van Facebook en LinkedIn. Met behulp van deze socialmedia knoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social media knop klikt, kan door de betreffende social media dienst een of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het privacyreglement van DBH is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Delen met derden
DBH deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

  • Uw adres en contactgegevens voor het rechtstreeks afleveren van goederen.
  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van DBH Diesel Engines , zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);

Beveiliging
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

DBH treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Vragen en klachtbehandeling
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door DBH Diesel Engines, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan DBH Diesel Engines, op de volgende manieren:

  • Via e-mail: info@dbhdiesel.com
  • Via telefoon: 078-6524310 (tijdens werkdagen);
  • Post: DBH Diesel Engines BV t.a.v. functionaris AVG, Heliotroopring 500, 3316KG Dordrecht;

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
DBH Diesel Engines BV spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

DBH zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. DBH weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. DBH deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. DBH voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken – op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat DBH als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is DBH gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn
DBH bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door DBH.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.